SPC surdopedické

SPC surdopedické zajišťuje péči o klienty se sluchovým postižením, které významným způsobem narušuje rozvoj mluvené řeči a významně ovlivňuje vzdělávání.

Poskytované služby

 • Diagnostika dopadů sluchového postižení na rozvoj komunikačních dovedností, zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se sluchovým postižením, včetně stanovení potřebných podpůrných opatření, stanovení optimální speciálně pedagogické, surdopedické a logopedické péče.
 • Diferenciální diagnostika (speciálně pedagogická, psychologická) odlišující sluchové postižení od jiných typů postižení.
 • Orientační vyšetření sluchu metodou vizuálně podpořená audiometrie (VRA), pro ověření podezření na potíže se sluchem, případně pro odlišení sluchového hendikepu od jiných typů postižení.
 • Ověřování správnosti nastavení kompenzačních pomůcek (sluchadel, kochleárních implantátů, příp. jiných pomůcek, které kompenzují nedostatečné sluchové vnímání).
 • Vyšetření školní zralosti u klientů SPC.
 • Kariérové poradenství pro žáky a studenty se sluchovým postižením.
 • Vyšetření pro Doporučení uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, závěrečných zkoušek a uzpůsobení podmínek přijímacího řízení.

 • Konzultační a poradenská podpora zákonným zástupcům klientů se sluchovým postižením, včetně provázení výchovou a vzděláváním dítěte se sluchovým postižením od doby zjištění sluchového hendikepu (volba komunikačního módu, kterým bude podporován rozvoj komunikačních dovedností dítěte a komunikace s dítětem v rodině).
 • Metodická podpora školám vzdělávajícím děti, žáky a studenty se sluchovým postižením.
 • Metodické vedení asistentů pedagoga, kteří pracují ve třídách s dětmi, žáky nebo studenty se sluchovým postižením.

 • Garance odborné speciálně pedagogické péče u dětí zařazených do tříd MŠ a ZŠ běžného typu.
 • Individuální surdopedická a logopedická intervence, nabídka dle aktuálních volných kapacit.

 • Přednášková a osvětová činnost.
 • Vedení praxí studentů.