Provoz škol a školských zařízení od středy 25. listopadu 2020

K 25.11.2020 dochází k dalším úpravám opatření ve školách a školských zařízení. Pro klienty našeho centra, jejich rodiče i vyučující zveřejňujeme podstatnou informaci:

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenostnahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenostalespoň 2 metry od všech osob.

zdroj: MŠMT, rozesláno do datových schránek škol a školských zařízení  20.11.2020 

Provoz SPC v době vyhlášení nouzového stavu v ČR

3.11.2020

Vážení rodiče, klienti a ostatní spolupracující. Provoz našeho SPC není ani v době nouzového stavu přerušen, z hlediska typu poradenské služby však může dojít k částečnému omezení poskytování služeb v oblasti diagnostiky a ambulantní péče o klienty. Práce s dětmi se sluchovým a řečovým hendikepem není v roušce možná a efektivní. Vyšetření  a jeho závěry mohou být negativně ovlivněny tím, že dítě nemá možnost sledovat mluvící ústa lidí (odezírat), mnohem méně rozumí mluvené řeči, případně nerozumí vůbec. Logopedické ambulance jsou s rouškou zcela neefektivní. 

Všechny objednané klienty průběžně kontaktujeme a domlouváme se na dalším postupu. Nové žádosti o poradenskou službu přijímáme rovněž bez omezení, dle typu požadované služby řešíme další postup se zákonným zástupcem telefonicky nebo emailem. 

Pokud poradenská služba v SPC probíhá, je třeba respektovat tato nařízená hygienická a interní opatření:

Přicházejte s dítětem k vyšetření pokud možno přesně na čas, vyhnete se tak kumulaci dalších osob v čekárně. Velmi žádoucí je pouze jedna doprovodná osoba.

Při vstupu na pracoviště je nutné mít zakryté dýchací cesty, použít desinfekci rukou, návleky na obuv, budete požádáni o vyplnění čestného prohlášení o tom, že Vy ani Vaše dítě nevykazujete známky akutního onemocnění a nepřišli jste do styku s osobu nakaženou covid -19. Pracovny i čekárny jsou vybaveny čističkami vzduchu.

Děkujeme za ohleduplnost, přejeem všem pevné zdraví a dostatek optimismu pro překonání všeho, co současná doba přináší.

Ivana Nováková, ředitelka 

Provoz SPC v novém školním roce

Zdravíme všechny klienty, rodiče, pedagogické pracovníky a další spolupracující odborníky. Do nového školního roku přejeme všem zejména plné zdraví a vzájemnou radost z plodné spolupráce.

V rámci provozu SPC připomínáme nutnost řídit se opatřeními, která platí v souvislosti s vývojem epidemiologické situace a šířením COVIDu 19. Od 10.9.2020 platí povinnost zakrývat si dýchací cesty (nos, ústa) rouškou, šátkem, respirátorem, apod. ve všech vnitřních prostorách budov v celé ČR. 

Více informací