SPC logopedické

SPC logopedické zajišťuje péči o klienty s řečovými, jazykovými a komunikačními obtížemi, ať již přechodnými či trvalými – tedy narušenou komunikační schopností jako s primární diagnózou (nevyplývající z jiného postižení) nebo jako dominujícími obtížemi, které nejvýrazněji ovlivňují vzdělávání. 

Poskytované služby

 • Diagnostika narušené komunikační schopnosti (NKS) zaměřená na zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků s NKS včetně stanovení potřebných podpůrných opatření, stanovení optimální speciálně pedagogické a logopedické péče.
 • Diferenciální diagnostika (speciálně pedagogická i psychologická) odlišující NKS od jiných typů postižení.
 • Vyšetření školní zralosti u klientů SPC.
 • Vyšetření pro Doporučení uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, závěrečných zkoušek a uzpůsobení podmínek přijímacího řízení.
 • Logopedické vyšetření pro zájemce o studium na SŠ a VŠ pedagogického směru.
 • Depistáže (orientační logopedická vyšetření) v mateřských a základních školách pro zhodnocení potřeby následné péče u dětí a žáků, ať již realizované v rámci logopedické prevence ve škole či doporučení další vhodné logopedické péče.

 • Kariérové poradenství pro žáky a studenty s NKS.
 • Konzultační a poradenská podpora zákonným zástupcům klientů s NKS.
 • Metodická podpora školám vzdělávajícím děti, žáky a studenty s narušenou komunikační schopností.
 • Metodické vedení logopedických asistentek.

 • Garance odborné speciálně pedagogické péče u dětí zařazených do logopedických tříd MŠ a ZŠ.
 • Individuální a skupinová logopedická intervence, nabídka dle aktuálních volných kapacit

 • Přednášková a osvětová činnost.
 • Vedení praxí studentů.