Informace pro rodiče - vady sluchu

Kdy navštívit s dítětem SPC surdopedické?

 • Vaše dítě má doporučení k návštěvě SPC od odborného lékaře foniatra – potíže se sluchem už byly dítěti diagnostikovány nebo lékař vyslovil podezření (suspekci) na potíže se sluchem.
 • Vyšetření doporučila mateřská nebo základní škola či další odborník (psycholog, lékař, jiné poradenské zařízení, aj.)
 • Máte pocit, že dítě neslyší, že nereaguje na zvuky běžného života nebo na vaše volání.
 • Máte pocit, že vám dítě při mluvení „visí“ na obličeji, a často nereaguje, pokud je k vám zády a na mluvící osobu tak nevidí.
 • Máte pocit, že zvuky, které se dítě pokouší vydávat, jsou málo podobné tomu, co chce dítě říci a hlas má jiný zvuk, než znáte ze styku z vrstevníky dítěte.
 • Jeho výslovnost neodpovídá věku, řadu hlásek neumí vyslovit, komolí slova, je mu špatně rozumět
 • Máte pocit, že vývoj řeči vašeho dítěte neprobíhá standardně. Nezačalo ještě mluvit či mluví velmi málo, jeho řeč je pro okolí nesrozumitelná nebo má zcela vlastní řeč.
 • Nerozumí sdělením, otázkám, ale může napodobovat chování toho, kdo mluví, včetně souhlasného pokyvování hlavou.
 • Nekomunikuje v cizím prostředí, ve škole nebo s některými osobami, doma se ale domluvit pokouší, o komunikaci má velký zájem, užívá k tomu ukazování, gestikulaci, vodí vás k tomu, co chce.
 • Dlouhodobě docházíte na logopedii, ale pokroky jsou velmi pomalé.
 • Problémy se sluchem ovlivňují školní výsledky a hodnocení.
 • Vaše dítě má doporučenou kompenzační pomůcku, chcete se ujistit, že její nastavení je správné a dítěti vyhovuje.
 • Jste rodič s potížemi se sluchem, a potřebujete pomoc se vzdělávání vašeho dítěte (slyšícího, nedoslýchavého, neslyšícího).
 • Potřebujete pomoc v orientaci v kompenzačních pomůckách (sluchadlech, implantátech, jiných pomůckách, např. pro vzdělávání) a jejich financování.

Můžete se zorientovat podle vývojových etap rozvoje řeči (řeč s potížemi se sluchem souvisí velmi úzce):

 • Zhruba kolem jednoho roku věku dítěte se objevují první slova, mezi prvním a druhým rokem se rozrůstá slovní zásoba, slova většinou představují celou větu, dítě se ptá „co je to?“.
 • Po druhém roce se objevují krátké věty, dítě má snahu komunikovat, dorozumět se.
 • Děti s potížemi se sluchem významně často gestikulují, ukazují na věci, místo aby o ně žádaly slovem.
 • Přelomový bývá třetí rok, kdy dochází k velkému nárůstu slovní zásoby, dítě se začíná ptát „proč, kdy, jak?“, začíná se rozvíjet gramatická struktura slov a vět.
 • Dítě si postupně osvojuje nová slova, dochází ke zpřesňování významu slov, gramatických forem, řeč se zdokonaluje po stránce obsahové („co říká“) a formální („jak to říká“), zlepšuje se výslovnost.
 • Kolem pátého roku by dítě mělo mluvit ve větách, většinou již gramaticky správně, nemusí ještě umět vyslovovat sykavky, R a Ř.
 • V sedmi letech by řečový projev měl po zvukové i obsahové stránce odpovídat normě.

Každé dítě však prochází individuálním vývojem řeči, který závisí na mnoha faktorech – prostředí, dědičnosti, osobnostní charakteristice, zdravotním stavu, motorických schopnostech, intelektových předpokladech aj.


K posouzení stavu řeči a vývoje řeči je třeba komplexní náhled surdopedem - logopedem, který posoudí, zda je probíhající vývoj odpovídající či zda je třeba zahájit další péči, případně realizovat další vyšetření (ORL – foniatrické, psychologické, neurologické…).

Co posuzujeme:

Posuzujeme stav sluchu, případně správnost nastavení kompenzačních pomůcek.
Používáme k tomu přístroj pro Vizuálně podpořenou audiometrii ve volném poli (dále jen VPA/VRA). Ten zjišťuje schopnost reakce dítěte na zvukové podněty různé intenzity, hloubky a výšky, v prostředí, které připomíná běžnou třídu nebo pracovnu, volný prostor. Učitel i rodič tak může mít představu o tom, jak silné zvuky dítě může slyšet a jakou mají zaslechnuté zvuky kvalitu. Toto vyšetření nezjišťuje schopnost dítěte zaslechnout celé spektrum zvuků, zaměřuje se pouze na schopnost detekce mluveného hlasu. U vyšetření je i dobře patrné, jak si dítě poradí s mírným hlukem v pozadí (při vyhodnocení výsledků se s touto hladinou zvuku počítá, omezené slyšení se hodnotí až od hladiny 30dB).

Ověřujeme stav jazykových dovedností, i dalších dovedností vzhledem k věku dítěte.
Může se jednat o komplexní vyšetření - logopedické, speciálně pedagogické a psychologické nebo pouze o logopedické vyšetření.

Posuzujeme všechny oblasti řečových dovedností, což zahrnuje:

 • výslovnost, srozumitelnost řeči,
 • tempo řeči, plynulost
 • gramatickou stránku řeči
 • slovní zásobu
 • jak dítě komunikuje (slovy, gesty?..)
 • zda dítě rozumí řeči
 • ale i dýchání, pohyblivost mluvidel,
 • nedílnou součástí je posouzení dílčích dovedností, které jsou důležité pro vývoj řeči – sluchové a zrakové vnímání, motorika, grafomotorické dovednosti, matematické představy aj.,
 • u školních dětí zhodnocujeme také gramotnostní dovednosti – čtení, psaní, matematické dovednosti.

Z vyšetření vyplývá:

 • zpráva se závěrem, zda se jedná o normální sluch nebo lze potvrdit podezření na vadu / poruchu sluchu
 • zpráva o tom, zda je potřeba konzultace s foniatrem k (pře)nastavení kompenzační pomůcky
 • zda se v souvislosti se stavem sluchu jedná o narušení vývoje řeči, fyziologický vývoj či, zda řečové obtíže vyplývají z jiných příčin
 • doporučení, jak upravit komunikaci s dítětem, jaké volit komunikační prostředky, jak rozvíjet sluch i řeč dítěte, jak pracovat s kompenzační pomůckou.
 • doporučení – jaké bude vhodné opatření do mateřské / základní / střední školy, jaký způsob a obsah intervence je vhodné zvolit, zda je třeba dalších vyšetření, terapií aj.

Od kdy poskytujeme péči?

Zpravidla od 2 let věku dítěte (lze však i dříve, a je to žádoucí - ihned po zjištění vady sluchu) – zpravidla do 26 let.


Jak se objednat?


Co s sebou?

Není potřeba žádné doporučení (poukaz na vyšetření od lékařského či jiného zařízení), jsme školské zařízení.

 • Dochází-li dítě do školky, školy – předem zaslat dotazník vyplněný pedagogy ze školy (školy jej někdy zasílají přímo do SPC, abychom měli informace, jaký mají dopad řečové obtíže dítěte do školního prostředí, jak ovlivňují vzdělávání. Proklik na dotazníky
  Odborné zprávy – pokud máte k dispozici, zprávy od foniatra, psychologa, neurologa, pedopsychiatra, logopeda či z diagnostického nebo léčebného pobytu, aj.
 • Vhodné je vzít s sebou také Zdravotní a očkovací průkaz dítěte (pro anamnestická data).
 • U školních dětí doporučujeme vzít s sebou také školní práce (sešity, písanky, pracovní sešity, atd.).

Vyšetření trvá 2 – 3 hodiny, doporučujeme s sebou svačinu, pití (přezůvky)

Na vyšetření je nutné, aby s dítětem dorazil zákonný zástupce (rodiče – stačí jeden z rodičů, potvrzujeme propustky do zaměstnání) či pověřená osoba, která má vyplněný souhlas s vyšetřením od zákonného zástupce (bez něho není vyšetření možné).

Po skončení vyšetření následuje konzultace se zákonným zástupcem o dalším postupu.

 

Další důležité pokyny pro rodiče dětí, které mají absolvovat vyšetření v našem SPC (psychologické nebo speciálně pedagogické):

 1. Pokud přijedete autem, nevjíždějte prosím do dvora školy, je tam zákaz parkování. Zaparkujte v ulici Elišky Krásnohorské nebo přilehlém okolí a do SPC dojděte pěšky. Dvůr se často zavírá automatickou bránou a zůstali byste uvnitř uvězněni.
 2. Nevoďte na vyšetření nemocné dítě – horší zdravotní stav významně negativně ovlivňuje výsledek vyšetření! Naše pracovnice si také chrání své zdraví, proto hrozí, že Vás ve dveřích pošleme zpět domů.
 3. Dítě ať je nasnídané! Například psychologické vyšetření může trvat i více než 2 hodiny. Pokud dítě není najedené a zavodněné, hůře se soustředí a vůbec podává nižší výkon. (na činnost mozku jde 20% celkové přijaté energie).
 4. Pokud čeká dítě komplexní vyšetření (psychologické a speciálně pedagogické zároveň) strávíte v SPC celé dopoledne. Doporučujeme vzít si s sebou svačinu (pro doprovod i dítě), v prostorách SPC není možnost pořídit občerstvení. Pro dítě je také dobré vzít přezůvky (jinak jsou k dispozici návleky).
 5. Neberte s sebou sourozence dítěte ani další doprovodné osoby! V SPC strávíte několik hodin a zejména pro děti je čekání únavné. Je to také důležité z epidemiologických (šíření chorob) i prostorových důvodů (na vyšetření často přichází více dětí najednou).
 6. Pokud už sourozence našeho klienta musíte vzít s sebou a čekáte během vyšetření s ním na chodbě, dbejte na to, aby nebyl hlučný. Ruší tak práci dětí v několika pracovnách najednou.
 7. Pokud řešíte potíže ve škole, vezměte s sebou ukázky práce Vašeho dítěte z problematických oblastí (sešity, případně písemky apod.)
 8. Vezměte s sebou důležité zprávy z jiných vyšetření (foniatrie, psychiatrie, neurologie apod.).
 9. Pokud se nemůžete na domluvený termín dostavit, omluvte se co nejdříve, Váš termín bude poskytnut klientům čekajícím v pořadníku.
 10. Přijíždějte pokud možno 15 minut před zahájením vyšetření. Nejezděte např. o hodinu dříve (z epidemiologických i prostorových důvodů).