Informace pro rodiče - vady řeči

Kdy navštívit s dítětem SPC logopedické?

 • Máte pocit, že vývoj řeči vašeho dítěte neprobíhá standardně. Nezačalo ještě mluvit či mluví velmi málo, jeho řeč je pro okolí nesrozumitelná nebo má zcela vlastní řeč.
 • Nerozumí sdělením, otázkám.
 • Objevilo se zadrhávání v řeči, dítě koktá, bojí se mluvit.
 • Nekomunikuje v cizím prostředí, ve škole nebo s některými osobami, (ale doma mluví).
 • Jeho výslovnost neodpovídá věku, řadu hlásek neumí vyslovit, komolí slova, je mu špatně rozumět
 • Má jiné obtíže, které ovlivňují řeč (obtíže s dýcháním, oslabená pohyblivost mluvidel, huhňání, např. v důsledku zvětšené nosní mandle, po operaci rozštěpu patra …)
 • Dlouhodobě docházíte na logopedii, ale pokroky jsou velmi pomalé.
 • Chcete poradit, do jakého školy by mohlo vaše dítě nastoupit, jaké jsou možnosti následné péče, kam docházet na logopedii …
 • Problémy s řečí ovlivňují školní výsledky a hodnocení.
 • Vyšetření doporučila mateřská nebo základní škola či další odborník (psycholog, lékař, jiné poradenské zařízení, aj.)

Můžete se zorientovat podle vývojových etap rozvoje řeči:

 • Zhruba kolem jednoho roku věku dítěte se objevují první slova, mezi prvním a druhým rokem se rozrůstá slovní zásoba, slova většinou představují celou větu, dítě se ptá „co je to?“.
 • Po druhém roce se objevují krátké věty, dítě má snahu komunikovat, dorozumět se.
 • Přelomový bývá třetí rok, kdy dochází k velkému nárůstu slovní zásoby, dítě se začíná ptát „proč, kdy, jak?“, začíná se rozvíjet gramatická struktura slov a vět.
 • Dítě si postupně osvojuje nová slova, dochází ke zpřesňování významu slov, gramatických forem, řeč se zdokonaluje po stránce obsahové („co říká“) a formální („jak to říká“), zlepšuje se výslovnost.
 • Kolem pátého roku by dítě mělo mluvit ve větách, většinou již gramaticky správně, nemusí ještě umět vyslovovat sykavky, R a Ř.
 • Na sedmi letech by řečový projev měl po zvukové i obsahové stránce odpovídat normě.

Každé dítě však prochází individuálním vývojem řeči, který závisí na mnoha faktorech – prostředí, dědičnosti, osobnostní charakteristice, zdravotním stavu, motorických schopnostech, intelektových předpokladech aj.


K posouzení vývoje řeči je třeba komplexní náhled logopedem, který posoudí, zda je probíhající vývoj odpovídající či zda je třeba zahájit logopedickou péči, případně realizovat další vyšetření (ORL – foniatrické, psychologické, neurologické…).

Co posuzujeme:

Diagnostika řečových, jazykových a komunikačních dovedností je zaměřená primárně na vzdělávací potřeby.

Může se jednat o komplexní vyšetření - logopedické, speciálně pedagogické a psychologické nebo pouze o logopedické vyšetření.

Posuzujeme všechny oblasti řečových dovedností, což zahrnuje:

 • výslovnost, srozumitelnost řeči,
 • tempo řeči, plynulost
 • gramatickou stránku řeči
 • slovní zásobu
 • jak dítě komunikuje (slovy, gesty?..)
 • zda dítě rozumí řeči
 • ale i dýchání, pohyblivost mluvidel,
 • nedílnou součástí je posouzení dílčích dovedností, které jsou důležité pro vývoj řeči – sluchové a zrakové vnímání, motorika, grafomotorické dovednosti, matematické představy aj.,
 • u školních dětí zhodnocujeme také gramatické dovednosti – čtení, psaní, matematické dovednosti.

Z vyšetření vyplývá:

 • závěr - posouzení zda se jedná o narušení řeči, fyziologický vývoj či, zda řečové obtíže vyplývají z jiných příčin
 • doporučení – jaké bude vhodné opatření do školy, jaký způsob a obsah intervence je vhodné zvolit, zda je třeba dalších vyšetření, terapií aj.

Od kdy poskytujeme péči?

Zpravidla od 3 let věku dítěte (lze však i dříve) – zpravidla do 26 let


Jak se objednat?


Co s sebou?

Není potřeba žádné doporučení (poukaz na vyšetření od lékařského či jiného zařízení), jsme školské zařízení.

 • Dochází-li dítě do školky, školy – předem zaslat dotazník vyplněný pedagogy ze školy (školy jej někdy zasílají přímo do SPC, abychom měli informace, jaký mají dopad řečové obtíže dítěte do školního prostředí, jak ovlivňují vzdělávání. Proklik na dotazníky
 • Odborné zprávy – pokud máte k dispozici, zprávy od foniatra, psychologa, neurologa, pedopsychiatra, logopeda či z diagnostického nebo léčebného pobytu, aj.
 • Vhodné je vzít s sebou také Zdravotní a očkovací průkaz dítěte (pro anamnestická data).
 • U školních dětí doporučujeme vzít s sebou také školní práce (sešity, písanky, pracovní sešity, atd.).

Vyšetření trvá 1 – 2 hodiny, doporučujeme s sebou malou svačinu, pití.

Na vyšetření je nutné, aby s dítětem dorazil zákonný zástupce (rodiče – stačí jeden z rodičů, potvrzujeme propustky) či pověřená osoba, která má vyplněný souhlas s vyšetřením od zákonného zástupce (bez něho není vyšetření možné).

Po skončení vyšetření následuje konzultace se zákonným zástupcem o dalším postupu.

 

Další důležité pokyny pro rodiče dětí, které mají absolvovat vyšetření v našem SPC (psychologické nebo speciálně pedagogické):

 1. Pokud přijedete autem, nevjíždějte prosím do dvora školy, je tam zákaz parkování. Zaparkujte v ulici Elišky Krásnohorské nebo přilehlém okolí a do SPC dojděte pěšky. Dvůr se často zavírá automatickou bránou a zůstali byste uvnitř uvězněni.
 2. Nevoďte na vyšetření nemocné dítě – horší zdravotní stav významně negativně ovlivňuje výsledek vyšetření! Naše pracovnice si také chrání své zdraví, proto hrozí, že Vás ve dveřích pošleme zpět domů.
 3. Dítě ať je nasnídané! Například psychologické vyšetření může trvat i více než 2 hodiny. Pokud dítě není najedené a zavodněné, hůře se soustředí a vůbec podává nižší výkon. (na činnost mozku jde 20% celkové přijaté energie).
 4. Pokud čeká dítě komplexní vyšetření (psychologické a speciálně pedagogické zároveň) strávíte v SPC celé dopoledne. Doporučujeme vzít si s sebou svačinu (pro doprovod i dítě), v prostorách SPC není možnost pořídit občerstvení. Pro dítě je také dobré vzít přezůvky (jinak jsou k dispozici návleky).
 5. Neberte s sebou sourozence dítěte ani další doprovodné osoby! V SPC strávíte několik hodin a zejména pro děti je čekání únavné. Je to také důležité z epidemiologických (šíření chorob) i prostorových důvodů (na vyšetření často přichází více dětí najednou).
 6. Pokud už sourozence našeho klienta musíte vzít s sebou a čekáte během vyšetření s ním na chodbě, dbejte na to, aby nebyl hlučný. Ruší tak práci dětí v několika pracovnách najednou.
 7. Pokud řešíte potíže ve škole, vezměte s sebou ukázky práce Vašeho dítěte z problematických oblastí (sešity, případně písemky apod.)
 8. Vezměte s sebou důležité zprávy z jiných vyšetření (foniatrie, psychiatrie, neurologie apod.).
 9. Pokud se nemůžete na domluvený termín dostavit, omluvte se co nejdříve, Váš termín bude poskytnut klientům čekajícím v pořadníku.
 10. Přijíždějte pokud možno 15 minut před zahájením vyšetření. Nejezděte např. o hodinu dříve (z epidemiologických i prostorových důvodů).